Upp
översikt

Sekretess och Säkerhet på MIC Lab 

Tysdnadsplikt

I likhet med all personal inom hälso- och sjukvården har alla anställda på MIC Lab tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). MIC Lab har även vidtagit en rad åtgärder för att den digitala filöverföringen på miclab.org ska vara säker.

Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, vilket även inkluderar inspelade klientsamtal. Klienten skall kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans eller hennes personliga förhållanden eller hälsotillstånd.
Likaså behandlas kodningsresultat för enskilda behandlare och verksamheter konfidentiellt utan insyn från utomstående.

MIC Lab har även som regel att kodare inte skall koda samtal där kodaren har en koppling till klienten.
Vid forskning krävs att studier granskas och godkänns av en etikprövningsnämnd. Vidare avidentifieras alla resultat som inkluderas i studier. Likaså avidentifieras all beskrivande statistik över MIC Labs verksamhet

Säker förbindelse

MIC Lab använder en krypterad förbindelse mellan användarens dator och MIC Labs webb-server. Vid ett anrop mot www.miclab.se används automatisk s.k. https-anslutning, vilket visar att webb-platsen använder krypterad förbindelse.

Personlig inloggning

För att komma in på www.miclab.se krävs personlig inloggning. Alla användare på miclab.org har ett personligt konto med unikt användar-id och lösenord. Behandlare kan endast lyssna till sina egna samtal och kodare kan endast lyssna på de samtal de blivit tilldelade.

Uppladdade samtal

 Inspelade samtal laddas upp till användarens personliga konto. Ljudfilen används av MIC Lab under kodningsprocessen och finns tillgänglig under 60 dagar, varefter filen automatiskt raderas. Ägaren av ljudfilen kan dock förlänga antalet dagar ljudfilen finns tillgänglig på hemsidan. Forskningssamtal undantas från radering. Har man accepterat deltagande i en studie så faller de data som produceras under andra regler.

Oidentifierbar klient

Behandlare som laddar upp samtal för kodning uppmanas att inte ha med uppgifter i samtalet som kan identifiera klienten/patienten (namn, personnummer, adress eller telefonnummer). Detta för att öka klient/patientsäkerheten ytterligare. Vi förutsätter att patientens/klientens samtycke till att bli inspelad har inhämtas. Blankett för att inhämta samtycke finns att på MICLab’s hemsida.